مشخصات پژوهش

خانه /بررسی نقش مدیریت دانش بر ...
عنوان بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین المللی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها اتحاد راهبردی فناورانه، مدیریت دانش، صنعت نفت
چکیده امروزه مدیریت دانش تبدیل به یکی از مقولههای مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه شده است. صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما میباشد که نقش انتقال دانش در همه امور آن دارای اهمیت بوده است و میتواند با استفاده از اتحاد استراتژیک، تالش های خود را در امر خلق دانش، کسب دانش، تسهیم دانش و بهکارگیری دانش تکمیل نماید؛ بنابراین در این پژوهش تالش شده است تا نقش مدیریت دانش را به عنوان انگیزهای برای ورود به اتحاد استراتژیک فناورانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی اولیه موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقولههای اثرگذار بر مدیریت دانش به عنوان انگیزه ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقولههای مهم در این رابطه، خلق دانش میباشد که از مفاهیم تشخیص دانش و ایجاد دانش منجر شده است. مقوله دیگر شناسایی شده، کسب دانش میباشد که از مفاهیم جمع آوری دانش و سازماندهی دانش بهدست آمده است. سومین مقوله شناسایی شده در راستای مدیریت دانش، تسهیم دانش است که دربرگیرنده مفاهیم نشر دانش و سازگار نمودن دانش میباشد. در نهایت، بهکارگیری دانش که از مفهوم استفاده از دانش بهدست آمده است.
پژوهشگران زهره خسروی لقب (نفر اول)، عبدالمجید مصلح (نفر دوم)، حبیبب الله سالارزهی (نفر سوم)