مشخصات پژوهش

خانه /اثر آرایش کاشت یکطرفه و ...
عنوان اثر آرایش کاشت یکطرفه و دوطرفه و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی از ویژگیهای کمی و کیفی گوجهفرنگی رقم کارون
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها آرایش کاشت، بهرهوری جزئی نیتروژن، تعداد حفره، مادههای جامد محلول، ویتامین C
چکیده آرایش کاشت مناسب و مدیریت صحیح تغذیه بهویژه عنصر حیاتی نیتروژن از جمله موارد بسیار مهم و تأثیرگذار روی ویژگیهای کمی و کیفی گوجهفرنگی هستند. دو آزمایش در دو مکان در ایستگاههای تحقیقات کشاورزی استان بوشهر در 1396 بهصورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت - سال زراعی 97 180 و ، اصلی شامل دو آرایش کاشت )یکطرفه و دوطرفه( و کرت فرعی شامل چهار سطح نیتروژن )بدون کاربرد نیتروژن، 90 نیتروژن در منطقه بنداروز روی عملکرد × 270 کیلوگرم در هکتار( بود. نتیجهها نشان داد که برهمکنش آرایش کاشت و بهرهوری جزئی نیتروژن دارای اثر معنیدار بود. در سعدآباد برهمکنش آرایش کاشت و نیتروژن بر pH ،C تکبوته، ویتامین ویژگیهای تعداد حفره در میوه و کل مادههای جامد محلول معنیدار شد. در بنداروز بیشترین و کمترین عملکرد تکبوته به ترتیب از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در روش کاشت یکطرفه و بدون مصرف نیتروژن در روش کاشت دوطرفه به دست آمد. در سعدآباد کاربرد 270 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با تیمار بدون مصرف کود، عملکرد تک بوته را به میزان 116 درصد افزایش داد. مهمترین دلیل تفاوت در عملکردهای دو منطقه، مقدار ماده آلی خاک بود. در این آزمایش، مشخص شد که اثرگذاری عامل اصلی نیتروژن بر ویژگیهای اندازهگیری شده، بیشتر از آرایش کاشت بود.
پژوهشگران بهرام بهزادی (نفر اول)، عباس بیابانی (نفر دوم)، محمد مدرسی (نفر سوم)، مختار زلفی باوریانی (نفر چهارم)، ندا نصراللهی (نفر پنجم)، علی راحمی کاریزکی (نفر ششم به بعد)