مشخصات پژوهش

خانه /اثر آبسیزیک اسید روی میزان ...
عنوان اثر آبسیزیک اسید روی میزان رشد، زیست توده خشک، تجمع لیپید و رنگدانه های فتوسنتزی ریزجلبک Nannochloropsis salina در محیط کشت گیلارد
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها آبسیزیک اسید، میزان رشد، ماده خشک، چربی کل، میکروجلبک نانوکلروسیس سالینا
چکیده نظر به اهمیت روزافزون کاربرد و توسعه ریزجلبک ها به عنوان یکی از منابع اصلی و اقتصادی تولید لیپید برای استحصال سوخت زیستی و نیز تولید بتا کاروتن به عنوان مکمل غذایی، استفاده از روش های متابولومیکس برای شناسایی متابولیت ها و سایر ترکیبات می تواند نقش ارزشمندی در افزایش تولید آن ها ایفا نماید. از این رو آزمایشی به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون های GA3 و ABA در محیط کشت گیلارد بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، متابولومیکس، بررسی های پپتیدومیکس و تصویربرداری الکترونی و تجزیه داده های متابولومیکس در بانک های اطلاعاتی مربوطه در گونه های ریزجلبک Dunaliella salina و Nannochloropsis salina انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های مختلف هورمون GA3 (صفر (شاهد) ، 5/0، 5، 10 و 20 میلی گرم بر لیتر) و ABA (صفر (شاهد) ، 5/0، 10 و 20 میلی گرم بر لیتر) بود.
پژوهشگران مجتبی قاسمی (نفر اول)، لیلا فهمیده (نفر دوم)، صالحه گنجعلی (نفر سوم)، مجتبی کیخاصابر (نفر چهارم)، محمد مدرسی (نفر پنجم)