مشخصات پژوهش

خانه /تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک ...
عنوان تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیک ریزجلبک Dunaliella salina در محیط کشت گیلارد
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها جیبرلیک اسید،ریزجلبک، Dunaliella salina، محیط کشت گیلارد
چکیده صفات مورد اندازه گیری شامل میزان رشد، کلروفیل کل، بتاکاروتن، کاروتنوئید، زیست توده خشک، لیپید کل، مقدارGA3 و ABA درونی، درصد نیتروژن و کربن، پروتئین کل، اندازه سلول، تجزیه پروفایل متابولیت هایی مانند اسیدهای چرب، رنگدانه ها، کربوهیدرات ها، آمینواسیدها و پروتئین های 3-3-14 و HSP70 بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت های مختلف GA3 و ABA بر تمام صفات مورد مطالعه به جز بتاکاروتن و EPA در دو گونه ریزجلبک D. Salina و N. Salina در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد. تیمارهای هورمونی اعمال شده بر روی ریزجلبک های D. salina و N. salina تاثیر افزایشی معنی داری بر روی اسیدهای چرب، پروتئین کل، کاروتنوئید، آمینواسیدها و پروتئین های 3-3-14 و HSP70 نشان داد. از بین تیمارهای اعمال شده بر روی ریزجلبک D. salina، غلظت 20 میلی گرم بر لیتر ABAتیمار برتر از لحاظ لیپید کل، کربوهیدرات، امگا-6 ، امگا-9، بتاکاروتن، پروتئین های 3-3-14 و HSP70 بود. در حالی که غلظت های 5 و 20 میلی گرم بر لیتر GA3 در ریزجلبک N. salina به عنوان بهترین تیمارها از لحاظ افزایش مقادیر زیست توده خشک، لیپید کل، پروتئین HSP70، امگا-6 و امگا-3 مشخص گردیدند.
پژوهشگران صالحه گنجعلی (نفر اول)، مجتبی قاسمی (نفر دوم)، لیلا فهمیده (نفر سوم)، مجتبی کیخاصابر (نفر چهارم)، محمد مدرسی (نفر پنجم)