مشخصات پژوهش

خانه /اثر تراکم همسایگی معنایی بر ...
عنوان
اثر تراکم همسایگی معنایی بر پردازش واژگان مبهم انگلیسی توسط فراگیران زبان انگلیسی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها
Semantic Neighborhood Density, lexical Ambiguity, EFL Learners, polysemy, homonymy
چکیده با توجه به تعداد واژه های دارای ابهام در زبان ها، تفسیر صحیح معنایی این نوع از واژگان بخش مهمی از درک موفقیت آمیز پیام مورد نظر یک سخن یا یک جمله است. پردازش واژگان ابهام دار در مطالعات پیشین مورد توجه زیادی قرار گرفته است، و بسیاری از محققان اثرات جنبه های مختلف یک کلمه مانند ویژگی های املایی، آوا شناسی و معنایی را در پردازش واژگان بررسی کرده اند. در نظریه های پردازش واژگان اتفاق نظر وجود دارد که واژگان مرتبط معنایی همراه با کلمه هدف فعال می شوند. با این حال، اطلاعات نسبتا کمی وجود دارد در مورد اینکه چگونه فعال سازی همسایه های معنایی بر پردازش واژگان ابهام دار تاثیر می گذارد. این پایان نامه با بررسی تأثیر اندازه مجموعه معنایی و ارتباط معنایی به عنوان معیارهای تراکم همسایگی معنایی بر پردازش واژگان ابهام دار انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به دنبال پر کردن خلأ موجود بود. پس از اجرای آزمون تعیین سطح آکسفورد برای ارزیابی سطوح مهارت زبانی شرکت کنندگان، آزمون اندازه واژگان برای اندازه گیری دانش واژگان شرکت کنندگان مورد استفاده قرار گرفت. سپس یک آزمون دسته بندی معنایی برو یا نرو برای پنجاه و چهار زبان آموز ایرانی با سطح پیشرفته انجام شد تا زمان پاسخگویی و میزان دقت آنها جمع آوری شود. مدل های رگرسیون تأثیرات آمیخته خطی و مدل های رگرسیون تأثیرات آمیخته خطی تعمیم یافته برای تحلیل داده ها به کار گرفته شدند. شرکت کنندگان به واژگان بدون ابهام سریعتر از واژگان ابهام دار پاسخ دادند. با این حال، شواهدی نیز از وجود یک مزیت اندک در پردازش همنامی در مقایسه با چندمعنایی وجود داشت.
پژوهشگران فرج پور فاطمه (دانشجو)، فاطمه نعمتی (استاد راهنما)، کریس وستبری (استاد راهنما)