مشخصات پژوهش

خانه /مطالعه طرح زیرساخت جامع ...
عنوان مطالعه طرح زیرساخت جامع مخابراتی بندر بوشهر و بنادر تابعه
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها طرح جامع مخابراتی - بنادر
چکیده این گزارش مطالعات فاز اول قرارداد مطالعه طرح زیر ساخت جامع مخابراتی بندر بوشهر و بنادر تابعه است. در مطالعات فاز اول قرارداد، وضعیت موجود تجهیزات مخابراتی بندر بوشهر و بنادر تابعه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول این گزارش تاریخچه اداره بندر و سیسیت مهای مخابراتی شامل VHF,HF,VTS,NAVTEX بررسی شده است. در فصل دوم به بررسی تجهیزات موجود در لینکهای رادیویی پرداخته شده است. مشخصات هر لینک شامل نوع لینک، نقاط اتصال،فرکانس کاری، ویژگیهای آنتن و ... در این فصل ذکر شده است. همچنین در این فصل لین کهای موجود شبی هسازی شده اند و محدود پوشش هر لینک در نقشه نشان داده شده است. در فصل سوم به بررسی سیست مهای فیبر نوری موجود پرداخته شده است. تجهیزات مورد استفاده در این سیستمها شامل دستگاه فیوژن، دستگاه OTDR ، دستگاه لاین ترمینال، مدیا کانورتور و فیبرهای نوری با جزییات شرح داده شده است. همچنین نقشه فیبر کشیهای موجود نیز با جزییات بیان شده است. در فصل چهارم به بررسی تجهیزات تلفن موجود پرداخته شده است. سویی چهای مورد استفاده و کابلهای مسی در این فصل تشریح شدهاند. همچنین نقشه کابلکشیهای موجود نیز با جزییات بیان شده است. این گزارش مطالعات فاز دوم قرارداد مطالعه طرح زیر ساخت جامع مخابراتی بندر بوشهر و بنادر تابعه است. در مطالعات فاز دوم قرارداد، یک طرح جامع مخابراتی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول استانداردهای مخابراتی مربوط به ساختمان، تجهیزات، کابلکشی، سیستم ارت و شرایط محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم به بررسی نیازمندیهای پرداخته شده و پیشنهاداتی در جهت رفع آنها بیان شده است. ازجمله به بررسی تجهیزات مورد نیاز برای توسعه تلفن، انتقال کابل مسی به نوری، ایجاد سیسیتم VOIP ، تجهیزات مورد نیاز جهت تست خرابی و سیستم ارتباط بیسیم پرداخته شده است. در فصل سوم پیشنهاداتی جهت هوشمندسازی سیست مهای مخابراتی و به روز کردن آنها ارائه شده است. چتر وایفای، سیست مهای کنترل و مونیتورینگ هوشمند شرایط محیطی، سیستمهای امنیتی هوشمند، تست خودکار خطوط تلفن اضطراری و لینک FSO از جمله این مواردند. در فصل چهارم به بررسی پیشنهاداتی در خصوص ارگونومی مناسب چینش دستگاهها، ایحاد شرایط محیطی مناسب، تجهیزات مورد نیاز، دورههای آموزشی، بازنگری مسیرهای شبکه نوری و کابلی و نرمافزارهای مورد نیاز پرداخته ش
پژوهشگران حیدر کشاورز (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار ندارد
زمان شروع طرح 1400-08-22
زمان خاتمه طرح 1401-08-18
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود