مشخصات پژوهش

خانه /بررسی صفات عملکردی و ...
عنوان بررسی صفات عملکردی و تولیدمثلی بلدرچین مولد در پاسخ به پودر دانه مورینگا
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها بلدرچین مولد، مورینگا، عملکرد، صفات تولیدمثلی
چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثرات پودر دانه مورینگا بر عملکرد و صفات تولیدمثلی بلدرچین مولد انجام گردید. تعداد 160قطعه بلدرچین مولد ژاپنی در سن 49روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار ( 8قطعه ماده و 2قطعه نر در هر تکرار) به مدت 4هفته مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد (بدون افزودنی) و جیره شاهد بعلاوه 0/4 ،0/2 و 0/6درصد پودر دانه مورینگا بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن پودر دانه مورینگا تاثیر معنیداری بر درصد تولید تخم، وزن تخم، توده تخم، نطفهداری، قابلیت جوجهدرآوری و تلفات جنینی ندارد. همچنین اثر تیمارهای مختلف بر هورمونهای FSH ،LH و تستوسترون در سرم خون پرندگان نر و ماده معنیدار نبود. یافتههای این آزمایش بیانگر این است که این سطوح مورینگا اثری بر صفات عملکردی و تولیدمثلی بلدرچین مولد نداشته و لذا توصیه میگردد اشکال مختلف و سطوح بالاتر در شرایط متفاوت ارزیابی گردد
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول)، عنایت رحمت نژاد (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)، محمدرضا مینایی (نفر چهارم)، رضا جلالیان (نفر پنجم)