مشخصات پژوهش

خانه /اثر استفاده از واکسن غوطه وری ...
عنوان اثر استفاده از واکسن غوطه وری گاروواک در بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها واکسن غوطه وری، میزان بازماندگی، چالش باکتریایی، عملکرد رشد و تغذیه، ماهی سی باس آسیایی.
چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثرات واکسن غوطه وری گاروواک علیه بیماری های استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس در وزن های مختلف بر عملکرد رشد و تغذیه و میزان بازماندگی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) بود. ماهیان با میانگین وزنی 5، 10 و 14 گرم در تانک های مدور 300 لیتری پلی اتیلنی در 6 تیمار و دو تکرار شامل تیمارهای واکسینه شده در وزن های پایین (5 گرم)، متوسط (10 گرم) و بالا (14 گرم) (ST, MT, LT) و گروه های شاهد هر یک از وزن ها بدون اعمال واکسیناسیون (SC, MC, LC) مورد بررسی قرار گرفتند. غذادهی دو بار در روز و تا حد سیری به مدت 8 هفته انجام شد. نتایج حاصل بیانگر این بود که واکسن غوطه وری گاروواک اثر معناداری بر عملکرد رشد ماهیان ندارد (05/0< P). علاوه بر این، شاخص های تغذیه ای و میزان بازماندگی نیز در پایان آزمایش اختلاف معناداری بین تیمارهای واکسینه و گروه شاهد نشان ندادند (05/0< P). با این حال، نتایج مربوط به چالش باکتریایی نشان داد که میزان تلفات در تیمار واکسینه شده وزن پایین (ST) به صورت معنی داری نسبت به گروه شاهد وزن متوسط (MC) کمتر بود (05/0> P). با توجه به نتایج کلی این مطالعه، تجویز واکسن غوطه وری گاروواک بر علیه بیماری استرپتوکوکوزیس توانسته است در وزن پایین ماهی سی باس آسیایی (5 گرم) میزان بازماندگی بعد از چالش باکتریایی را بهبود ببخشد.
پژوهشگران وحید مرشدی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-12-22
زمان خاتمه طرح 1402-06-15
مدت‌زمان مصوب 3
فایل پوستر دانلود