مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تاریخ کاشت و مقایسه 10 ...
عنوان بررسی تاریخ کاشت و مقایسه 10 رقم چغندر علوفه ای برای کشت در استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها چغندر علوفه ای، تاریخ کشت، ارقام، استان بوشهر
چکیده به منظور تامین بخشی از علوفه دام در استان بوشهر؛ چغندر علوفه ای به سبب مقاومت نسبی به شوری، کم آبی و تناژ بالا به عنوان گیاه جایگزین کشت ذرت علوفه ای و به صورت کشت خارج از فصل (کشت پاییزه) برای مصرف تازه خوری و سیلویی قابل ارزیابی است. در این آزمایش 10 رقم چغندر علوفه ای به نژادی شده داخلی و خارجی همراه با دو تاریخ کاشت بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس واقع در حومه جنوبی شهر برازجان اجرا خواهد شد. در پایان مرحله رشد رویشی و رسیدن ریشه ها به وزن مطلوب؛ بوته های چغندر برداشت و صفات مورد نظر کمی و کیفی بر روی آنها اندازه گیری و ثبت خواهد شد. با تنظیم داده های برداشت شده، تجزیه آماری آنها توسط نرم افزار SAS انجام و مقایسه میانگین صفات به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5% صورت خواهد گرفت. در نهایت ارقام برتر و تاریخ کشت مناسب بر اساس سنجش صفات و عملکرد نهایی برای کشت در این منطقه معرفی خواهد شد.
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول)، مهدی صادقی شعاع (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-12-11
زمان خاتمه طرح 1402-10-16
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود