مشخصات پژوهش

خانه /تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه ...
عنوان تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها معامالت با اشخاص وابسته، کارایی سرمایه گذاری، ساختار مالکیت.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه ی بین معامالت با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری است. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و مالکیت نهـادی و چگـونگی تـأثیر آنهـا بـر ارتبـاط بـین معامالت با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری در میان 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1393-1384مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معامالت با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که ساختار مالکیت (مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی)بر رابطه ی بین معامالت با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه کلی پژوهش نشان میدهد که معاملات با اشخاص وابسته، فرصتطلبانه بوده و با به کارگیری مکانیزم های نظارتی مناسب یا به کارگیری چنین مکانیزمهایی حداقل در مورد معامالت با اشخاص وابسته می توان تضاد منافع و رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را به حداقل رساند
پژوهشگران سید علی واعظ (نفر اول)، ابراهیم انواری (نفر دوم)، محمد بنافی (نفر سوم)