مشخصات پژوهش

خانه /ارائه الگو به منظور توسعه کسب ...
عنوان ارائه الگو به منظور توسعه کسب و کارهای ورزشی بانوان استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها کسب‎وکارهای ورزشی بانوان، طراحی الگو، استان بوشهر، ورزش بانوان
چکیده هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگویی به منظور تبیین عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای ورزشی بانوان استان بوشهر است. بدین منظور، با مطالعه ادبیات نظری و سوابق تجربی، عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای ورزشی زنان شناسای ی و بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. نتایج پژوه ش نشان داد، که عوامل دسترسی به منابع، دسترسی به بازار، زیرساخت، دانش و فناوری، رفتار و فرهنگ کارآفرینانه، بر توسعه کسب و کارهای ورزشی بانوان استان بوشهر تأثیر مثبت و معناداری دارند.
پژوهشگران امیر فرخ نژاد (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1401-07-23
زمان خاتمه طرح 1401-12-25
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود