مشخصات پژوهش

خانه /اثر چهار روش کشت ذرت بر ...
عنوان اثر چهار روش کشت ذرت بر عملکرد آن در شهرستان دشتستان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Corn, planting method, single cross
چکیده بدون شک کمبود آب آبیاری از یک طرف وافزایش شوری آب و خاک از طرف دیگر به عنوان دو معضل بزرگ درخیلی از مناطق و استان های ایران و بخصوص استان بوشهربدلیل وضعیت خاص اقلیمی آن باعث رشد وعملکرد ضعیف گیاهان زراعی وباغی شده است.انجام تحقیقاتی کاربردی که منجر به تعدیل و حتی کاهش این تنش ها شود و رشد وعملکرد محصولات کشاورزی را بهبود دهد نه تنها ضروری بلکه بسیارمفید و حیاتی است. این پژوهش بر مبنای افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی ومقابله با شوری یا کاهش شوری طراحی واجرا شده است. دراین راستا اثر مدل های مختلف کاشت بر روند رشد وعملکرد ذرت 39 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده - هیبرید)سینگل گراس 407 ( مورد آزمایش قرارکرفته است. این تحقیق در سال زراعی 39 کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس واقع در حومه برازجان با شرایط جغرافیایی و اقلیمی 15 درجه و 54 دقیقه طول 7000 ومتوسط mm 970 ، تبخیر mm شرقی، 95 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی، ارتفاع 550 مترازسطح دریا بامیانگین بارندگی دمای سالانه 94 درجه سانتی گراد انجام شد.دراین آزمایش 7 شیوه کاشت ذرت کشت درون کرت، کنار پشته، روی پشته وکشت درون جوی به عنوان 7 تیمار در قالب طرح آزمایش بلوک کامل تصادفی با 7 تکرار اجرا شد.نتایج آزمایش نشان داد که صفات رویشی، مراحل فنولوژیک رشد ونمو و خصوصیات زایشی تحت تاثیر شیوه های مختلف کاشت قرار گرفته به طوری که فرض تاثیر متفاوت الگو های کاشت روی رشد و نمو وعملکرد ذرت تایید شد ومیانگین تیمارها برای صفات اندازه گیری شده یکسا
پژوهشگران علی هاشمی (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)