مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر جاسمونیک اسید بر ...
عنوان بررسی اثر جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه(Matricaria chamomilla L) در شرایط تنش گرمایی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها German Chamomile, Heat stress, Jasmonic acid, Salycilic acid
چکیده تنش گرما مهمترین عامل موثر بر سرعت نمو گیاه است که سبب می شود سرعت رشد و نمو تا حدودی افزایش و بعد از آن کاهش یابد. با توجه به نقش تعدیل کنندگی تنش گرما توسط هورمون های گیاهی؛ در این تحقیق اثر جاسمونیک اسید بر روی خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه بابونه آلمانی در شرایط تنش گرمایی طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار 1و 2میلیگرم بر لیتر( /5 ، 1 ، اجرا شده است. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح جاسمونیک اسید) 0 استفاده شده است. تاریخ کاشت به نحوی تنظیم شده بود که بیشتر مراحل رشد گیاه و دوره کامل گل دهی در مواجه با تنش گرمایی قرار گیرد. صفات مورفولوژیک شامل وزن خشک گل ، وزن تر گل، قطر گل و ارتفاع گیاه و صفات بیوشیمیایی شامل درصد اسانس و درصد کامازولن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان 7( و کمترین آن در تیمار / داد که بیشترین درصد کامازولن در سطح 2 میلی گرم بر لیتر جاسمونیک اسید) 31 0درصد( و کمترین مقدارآن / 1میلی گرم بر لیتر) 84 / 3( و همچنین بیشترین بازده اسانس در سطح 5 / شاهد) 55 0 درصد( مشاهده شد. / در تیمار شاهد) 33
پژوهشگران زینب باقری کاهکش (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)