مشخصات پژوهش

خانه /شبیه سازی عددی سطح آب افتان ...
عنوان شبیه سازی عددی سطح آب افتان بین دو زهکش در آبخوان افقی به روش Differential Quadrature
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها معادله بوسینسک ،زهکش، حل تحلیلی، حل عددی و.Differential Quadrature
چکیده در برای بدست آوردن سطح آب در یک آبخوان با کف ناتراوای افقی که در دونقطه مختلف آن زهکش هایی تعبیه گردیده است .می توان از حل دقیق معادله بوسینسک خطی شده و یا حل عددی معادله های حاکم بر جریان آب در آبخوان توسط روش تفاضل محدود و المان محدود استفاده نمود که تاکنون توسط محققین متعددی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. علاوه روش های حل عددی مرسوم (تفاضل محدود و المان محدود) روش عددی جدیدتری نیز به نامDifferentail quadratureدر دسترس است که می تواند بر معادلات حاکم انواع مسائل جریان آب زیرزمینی اعمال گردد. از جمله این مسائل افت سطح آب در یک آبخوان بین دو زهکش می باشد که با اعمال روش DQ بر روی معادلات حاکم برآن سطح آب بر اثر زهکش های موجود تعیین می گردد. در نهایت با مقایسه نتایج بدست آمده از هر کدام روش های فوق می توان دریافت که روشDQ بعنوان روش مناسبی برای حل عددی تعیین افت سطح آب در یک آبخون است.
پژوهشگران عباس قاهری (نفر اول)، داود مشیرپناهی (نفر دوم)، سید حامد معراجی (نفر سوم)