مشخصات پژوهش

خانه /مطالعه تاثیر هندسه مقاطع ستون ...
عنوان مطالعه تاثیر هندسه مقاطع ستون های بتن مسلح دایره ای و مربع شکل در حالت تقویت شده با کامپوزیت های FRP
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مطالعه آزمایشگاهی GFRP، تمرکز تنش، ستون بتنی تقویت شده
چکیده این تحقیق که به صورت آزمایشگاهی تهیه شده است، به بررسی و مقایسه مقاومت نهایی و منحنی های تنش –کرنش بتن برای نمونه های مربع و دایره پرداخته است. کل نمونه های تهیه شده 9 عدد و با ارتفاع یکسان 30 سانتی متر و برای هر مقطع 3 نمونه با مقاطع مربع 15*15 سانتی متر و دایره هم قطر با مقطع مربع به قطر 15 سانتی متر و دایره هم مساحت با مقطع مربع به قطر 17 سانتی متر و سپس از هر مقطع 2 نمونه آن با GFRP و با مقاومت و تعداد لایه های یکسان تقویت شده و تحت بارگذاری قرارگرفته اند برای هر یک از نمونه ها مقادیر مقاومت نهایی وتنش – کرنش آن اندازه گیری و بعد از مقایسه کردن آنها مشخص می شود که نسبت افزایشمقاومت در حالت تقویت شده به تقویت نشده برای مقطع دایره بیشتر از مقطع مربع می باشد و علت آن تمرکزتنش در مقطع مربع به علت گوشه های تیز مقطع می باشد، در صورتیکه توزیع تنش در مقطع دایره یکنواخت است.
پژوهشگران جعفر آلبوغبیش (نفر اول)، ایوب دهقانی (نفر دوم)، سید حامد معراجی (نفر سوم)