مشخصات پژوهش

خانه /اصلاح هندسه مقاطع ستون های ...
عنوان اصلاح هندسه مقاطع ستون های بتن مسلح به منظور تقویت بهینه با استفاده ازکامپوزیت های FRP
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مطالعه آزمایشگاهی GFRP، تمرکز تنش، ستون بهینه بتنی تقویت شده
چکیده در این تحقیق که به صورت آزمایشگاهی تهیه شده است، به بررسی و مقایسه مقاومت نهایی و منحنی های تنش –کرنش بتن برای نمونه های مربع و نمونه های مربعی که تیزی گوشه های آنها گرفته شده و به صورت انحنا درآمده که مقدار شعاع انحنا در چهار حالت مورد بررسی قرار گرفته شد. کل نمونه های تهیه شده 15 عدد و با ارتفاع یکسان 30 سانتی متر و برای هر مقطع 3 نمونه، مقاطع مربع 15*15 سانتی متر و همان مقطع مربع 15*15 سانتی متر که گوشه های آن به صورت منحنی در آمده و شعاع انحنای آنها به ترتیب 10 و 9,5 و 9 و 8,5 سانتی متر و سپس از هر مقطع 2 نمونه آن با GFRP و با مقاومت و تعداد لایه های یکسان تقویت شده و تحت بارگذاری قرارگرفته اند. برای هر یک از نمونه ها مقادیر مقاومت نهایی و تنش – کرنش آن اندازه گیری و بعد ازمقایسه کردن آنها مشخص شده که نسبت افزایش مقاومت در حالت تقویت شده به تقویت نشده برای مقطعترکیبی (مربعی که گوشه های آن انحنا دارد) بیشتر از مقطع مربع میباشد و علت آن تمرکز تنش در مقطع مربعبه علت گوشه های تیز مقطع می باشد. در صورتیکه در مقطع ترکیبی هر چه شعاع انحنا کمتر باشد تمرکز تنش درگوشه ها کمتر است.
پژوهشگران جعفر آلبوغبیش (نفر اول)، سید حامد معراجی (نفر دوم)، ایوب دهقانی (نفر سوم)