مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تنوع ژنتیکی توده های ...
عنوان بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از برخی از مهمترین صفات مورفولوژیک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Morphological variation, fresh and dry flower weight, receptacle diameter, native mass, correlation
چکیده بابونه(Matricaria chamomilla L.)از مهمترین گیاهان دارویی با کاربردهای متعدد در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 4 توده بومی بابونه شامل جمعیت های جمع آوری شده از مناطق کلمه، جم و ریز و همدان و رقم بین المللی بونا بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. صفات بررسی شده شامل وزن تر گل، قطر نهنج و وزن خشک گل مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و مقایسه میانگین به روش دانکن در سطح معنی داری 5 درصد انجام شد. ضرایب تنوع مورفولوژیک و همبستگی صفات نیز مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای صفات وزن تر گل و وزن خشک گل نشان داد.این مطلب بیانگر این است که جمعیت های مورد ارزیابی از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی مورد مطالعه متفاوت هستند و تنوع فنوتیپی بالایی برای صفات مورد بررسی وجود دارد.بیشترین مقدار (36.79)مربوط به صفت وزن خشک بود.وزن تر گل و قطر نهنج با هم بیشترین همبستگی را داشت(0.94). یشترین ضریب تنوع فنوتیپی مربوط به وزن خشک گل (36.79) بود.
پژوهشگران فرشته احمدی (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)