مشخصات پژوهش

خانه /مدلسازی جریان آب زیرزمینی دشت ...
عنوان مدلسازی جریان آب زیرزمینی دشت بیضا- زرقان با استفاده از نرم افزار PMWIN
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها آب های زیرزمینی، مدل سازی عددی، دشت بیضا زرقان، MODFLOW، PMWIN
چکیده در این تحقیق مدل سازی کمی جریان آب زیرزمینی آبخوان بیضا زرقان بعنوان یکی از مهمترین آبخوان های منطقه فارس که از لحاظ کشاورزی و صنعتی دارای اهمیت است، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی کمی جریان آب زیرزمینی در این دشت که شامل سه سال کالیبراسیون برای پارامتر ضریب هدایت هیدرولیکی برای سالهای 93-90 و یک سال صحت سنجی برای سال 94-93 است، با استفاده از نرم افزار PMWIN انجام شده است. برای ارزیابی خطای مدل در کالیبراسیون و صحت سنجی از پارامتر آماری جذر متوسط مربعات استفاده شده و نتایج نشان دهنده توانایی مدل در پیش بینی جریان آب زیرزمینی است. محدوده گیرش چاه های منتخب و بردارهای سرعت جریان آب زیرزمینی دشت در نرم افزار PMPATH محاسبه و ترسیم گردیده است. طول ناحیه گیرش برای 3 چاه موجود در پالایشگاه، شهرک صنعتی ملوسجان و دشمن زیاری با استفاده از روش نرم افزاری به ترتیب 23، 5/2، و 6/1 کیلومتر می باشد.
پژوهشگران سید حامد معراجی (نفر اول)، آرش آرام (نفر دوم)، اشکان صالحی (نفر سوم)