غلامرضا احمدی

خانه /غلامرضا احمدی
غلامرضا احمدي
نام و نام خانوادگی غلامرضا احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی جم / گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
تحصیلات کارشناسی ارشد / فناوری اطلاعات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 124 (2023) 106571-...
2
Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences 35 (2023) 101577-...
3 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 18-3 (1400) 101-111
4
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE 33 (2021) 1-21
5
Social Network Analysis and Mining (2020) 26،42
6
APPLIED INTELLIGENCE (2020) 1،26
7
COMPUTER JOURNAL (2020) 1،17
8
Social Network Analysis and Mining (2020) 1،16
9
Journal of Quality Engineering and Production Optimization (2019) ،
10
International Journal of Advanced Science and Technology (2019) 143،155
11
Journal of Computing Science and Engineering (2019) 163،174
12
JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE-JMCS (2017) ،