بهرام رنجبریان

خانه /بهرام رنجبریان
نام و نام خانوادگی بهرام رنجبریان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / استاد-گروه مدیریت-دانشگاه اصفهان
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Business Innovation and Research 20(3) (2019) 337-353
2
Decision Science Letters 7(4) (2018) 455-464
3 چشم انداز مدیریت بازرگانی 16(32) (1396) 181-198