سیدعلی جعفری

خانه /سیدعلی جعفری
نام و نام خانوادگی سیدعلی جعفری
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BIOMASS & BIOENERGY 148 (2021) 106005-...