محمدرضا حقی

خانه /محمدرضا حقی
نام و نام خانوادگی محمدرضا حقی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / استادیار دانشگاه رازی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب - ایران، تبریز - 08 دی 1401
2 دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، اردبیل - 20 اسفند 1399
3 دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، اردبیل - 20 اسفند 1399
4 دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، اردبیل - 20 اسفند 1399