حمید شفیعی

خانه /حمید شفیعی
نام و نام خانوادگی حمید شفیعی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 2 (2023) 1-17