عظیم پناه راضیه

خانه /عظیم پناه راضیه
نام و نام خانوادگی عظیم پناه راضیه
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات دکترای تخصصی / رشته شیمی - معدنی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY 45 (2022) 658-666