فرشته بیات شاه پرست

خانه /فرشته بیات شاه پرست
فرشته بيات شاه پرست
نام و نام خانوادگی فرشته بیات شاه پرست
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Frontiers in Microbiology https://www.frontiersin.org/journals/microbiology (2021) 1-8
2 علوم گیاهان زراعی ایران (1398) ،
3 علوم و فناوری بذر ایران (1398) ،
4
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH (2019) ،
5 بیوتکنولوژی کشاورزی (1397) 1،17
6 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (1397) 75،83
7 تحقیقات غلات (1396) 227،238
8 تولیدات گیاهی (1396) 103،113
9 فن آوری زیستی در کشاورزی (1396) 73،80
10 زیست شناسی میکروارگانیسم ها (1396) ،
11 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (1395) 220227
12 مهار زیستی در گیاه پزشکی (1395) ،
13
African Journal of Agricultural Research (2016) 1289،1298
14 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی (1393) ،
15
Australian Journal of Crop Science (2011) 428،432