سیفی فاطمه

خانه /سیفی فاطمه
نام و نام خانوادگی سیفی فاطمه
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات کارشناسی ارشد / رشته مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2 (2021) 35-45