ساسان راستگو

خانه /ساسان راستگو
ساسان راستگو
نام و نام خانوادگی ساسان راستگو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های کاربردی زراعی دوره 35 (1402) 88-109
2
Advances in Horticultural Science 37 (2) (2023) 197-208
3
INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 60(6) (2022) 413-422
4 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 29 (1400) 349-362
5 بیوتکنولوژی کشاورزی (1397) 1،17
6 فرآیند و کارکرد گیاهی (1396) 153،167
7 علوم و فنون باغبانی ایران (1396) 195،208
8 علوم و فنون باغبانی ایران (1396) 195208
9
SCIENTIA HORTICULTURAE (2017) 343،350
10 علوم گیاهان زراعی ایران (1392) 59،67
11
Acta Horticulturae 890 (2011) 139-148
12
Indian Journal of Horticulture 66 (2009) 423-428