مهدی رضایی

خانه /مهدی رضایی
نام و نام خانوادگی مهدی رضایی
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / دانشجوی دکترای دانشگاه کانکوک سئول، کره جنوبی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Public Health Vol 50 No 10 (2021) 2132-2138