یانگ ساب لی

خانه /یانگ ساب لی
نام و نام خانوادگی یانگ ساب لی
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / دانشگاه کنکوک سئول
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Public Health Vol 50 No 10 (2021) 2132-2138