فرشته شریفی

خانه /فرشته شریفی
نام و نام خانوادگی فرشته شریفی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم - ایران، رشت - 08 و 09 دی 1400
2 چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم - ایران، رشت - 08 و 09 دی 1400