رضا شیروانی

خانه /رضا شیروانی
نام و نام خانوادگی رضا شیروانی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره 11 ،شماره 24 (1400) 40-66