میعاد فروزنده جونقانی

خانه /میعاد فروزنده جونقانی
نام و نام خانوادگی میعاد فروزنده جونقانی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه شهرکرد
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Asian Journal of Civil Engineering 24 (2023) 1567-1581