محمد مدرسی

خانه /محمد مدرسی
محمد مدرسي
نام و نام خانوادگی محمد مدرسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهنژادی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!