حمیدرضا نوریزدان

خانه /حمیدرضا نوریزدان
حميدرضا نوريزدان
نام و نام خانوادگی حمیدرضا نوریزدان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های کاربردی زراعی دوره 35 (1402) 88-109
2
Advances in Horticultural Science 37 (2) (2023) 197-208
3 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 29 (1400) 349-362
4 علوم و فناوری بذر ایران (1398) ،
5
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH (2019) ،
6
Journal of Applied Aquaculture (2019) 301،308
7 تحقیقات غلات (1396) 227،238
8 فن آوری زیستی در کشاورزی (1396) 73،80
9 زیست شناسی میکروارگانیسم ها (1396) ،
10
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY (2017) 203،209
11
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی (1395) 93،105
12 بوم شناسی آبزیان (1395) 98،107
13
ENTOMOLOGIA GENERALIS (2016) 163،175
14
AQUACULTURE RESEARCH (2015) 1،6