نجمه قحطان

خانه /نجمه قحطان
نام و نام خانوادگی نجمه قحطان
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / گروه شیمی دارویی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
تحصیلات کارشناسی ارشد / شیمی دارویی، فیتوشیمی
وبسایت
پست الکترونیک