احمد نقیب زاده تهامی

خانه /احمد نقیب زاده تهامی
نام و نام خانوادگی احمد نقیب زاده تهامی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING 60 (2022) 1-12