محمد حسن دهقانی

خانه /محمد حسن دهقانی
نام و نام خانوادگی محمد حسن دهقانی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشجوی کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات کارشناسی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ANNALS OF PHYSICS 440 (2022) 14