سعید نجف پور بوشهری

خانه /سعید نجف پور بوشهری
نام و نام خانوادگی سعید نجف پور بوشهری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / Department of Nutrition, Faculty of Health and Nutrition, Bushehr University of Medical Sciences, Salman Farsi Street, 75146-33341 Bushehr, Iran
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک