زهرا فر

خانه /زهرا فر
نام و نام خانوادگی زهرا فر
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه تفرش
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
OCEAN ENGINEERING 287 (2023) 115918-...
2
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification 182 (2022) 109211