مهدی انتظام

خانه /مهدی انتظام
نام و نام خانوادگی مهدی انتظام
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه یزد- دانشکده مهندسی - گروه پلیمر
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Applied Food Biotechnology Vol. 9 No. 3 (2022) 239-249