معصومه یادگار

خانه /معصومه یادگار
نام و نام خانوادگی معصومه یادگار
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه خلیج فارس / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!