علی ایزدبخش

خانه /علی ایزدبخش
علي ايزدبخش
نام و نام خانوادگی علی ایزدبخش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF POROUS MATERIALS 30 (2022) 10
2
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 100 (2022) 1-8
3
Journal of Fuel Chemistry and Technology 5 (2021) 19
4
JOURNAL OF POROUS MATERIALS 5 (2021) 1-10
5
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS (2021) 110616،
6
Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (2020) ،
7
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY (2019) ،
8 دنیای نانو (1397) 27،36
9
Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (2018) 1،
10
Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (2017) 1،15
11
JOURNAL OF POROUS MATERIALS (2017) 1،11
12
Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (2017) 1،18
13
Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (2014) 77،100
14 شیمی و مهندسی شیمی ایران (1390) 9،24
15
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE (2011) 6199،6208
16
JOURNAL OF POROUS MATERIALS (2009) 599،603
17
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL (2009) 48،56
18
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS (2009) 1،7