پریسا نوری

خانه /پریسا نوری
نام و نام خانوادگی پریسا نوری
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه خلیج فارس / دانش آموخته دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک