آرش خسروی

خانه /آرش خسروی
آرش خسروي
نام و نام خانوادگی آرش خسروی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ChemBioEng Reviews 0 (2024) 18
2
ENERGY & FUELS 1 (2024) 1-27
3
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 201 (2023) 551-560
4
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 325 (2023) 19
5
Sustainable Cities and Society 98 (2023) 14
6
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 192 (2023) 638-652
7 دانشنامه انرژی 1 (1401) 1
8 دانشنامه انرژی 1 (1401) 2
9 دانشنامه انرژی 1 (1401) 2
10
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 42 (2022) 6005-6014
11
Environmental Progress & Sustainable Energy 1 (2022) 1-18
12 آب و فاضلاب 1 (1401) 16
13
Membranes 12 (5) (2022) 467-483
14
Journal of Applied Membrane Science and Technology 26 (2022) 13
15
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2 (2021) 33
16
CERAMICS INTERNATIONAL 47 (2021) 28059-29534
17
Journal of Water Process Engineering 42 (2021) 102144-102166
18
BIOMASS & BIOENERGY 152 (2021) 8
19
Natural Gas Industry B 8 (2021) 309-316
20
Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 104679-...
21
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 40 (2021) 119179-...
22
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE (2017) 45158،45170
23
Chemical Papers (2016) 913،925
24
MOLECULAR SIMULATION (2013) 495،504
25
MOLECULAR PHYSICS (2013) 3156،3167
26
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (2012) 617،624
27
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY (2012) 14676،14686