آرش خسروی

خانه /آرش خسروی
آرش خسروي
نام و نام خانوادگی آرش خسروی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 354 (2024) 128644
2
ChemBioEng Reviews 0 (2024) 18
3
ENERGY & FUELS 1 (2024) 1-27
4
Chemical Process Design 2 (2023) 42-51
5
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 201 (2023) 551-560
6
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 325 (2023) 19
7
Sustainable Cities and Society 98 (2023) 14
8
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 192 (2023) 638-652
9 دانشنامه انرژی 1 (1401) 1
10 دانشنامه انرژی 1 (1401) 2
11 دانشنامه انرژی 1 (1401) 2
12
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 42 (2022) 6005-6014
13
Environmental Progress & Sustainable Energy 1 (2022) 1-18
14 آب و فاضلاب 1 (1401) 16
15
Membranes 12 (5) (2022) 467-483
16
Journal of Applied Membrane Science and Technology 26 (2022) 13
17
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2 (2021) 33
18
CERAMICS INTERNATIONAL 47 (2021) 28059-29534
19
Journal of Water Process Engineering 42 (2021) 102144-102166
20
BIOMASS & BIOENERGY 152 (2021) 8
21
Natural Gas Industry B 8 (2021) 309-316
22
Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 104679-...
23
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 40 (2021) 119179-...
24
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE (2017) 45158،45170
25
Chemical Papers (2016) 913،925
26
MOLECULAR SIMULATION (2013) 495،504
27
MOLECULAR PHYSICS (2013) 3156،3167
28
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (2012) 617،624
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY (2012) 14676،14686