آرش خسروی

خانه /آرش خسروی
آرش خسروي
نام و نام خانوادگی آرش خسروی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
2
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
3 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
4 پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی - ایران، زاهدان - 21 و 22 اردیبهشت 1401
5
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
6
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
7
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
8
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
9
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2020 - 27 فروردین 1399
10 دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
11 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
12 دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
13 کنفرانس بین المللی مهندسی و نوآوری دانش بنیان - 14 آبان 1394