حسین رهیده

خانه /حسین رهیده
حسين رهيده
نام و نام خانوادگی حسین رهیده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شیمی و مهندسی شیمی ایران 42 (1402) 307-318
2
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 9 (2022) 21-38
3 شیمی و مهندسی شیمی ایران 42 (1400) 203-214
4
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering 21 (2021) 1-17
5
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 7 (2020) 59-74
6
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 114 (2020) 142-152
7 مهندسی منابع آب (1399) 105،116
8 مدلسازی در مهندسی (1397) 22،28
9
TRANSPORT IN POROUS MEDIA (2018) 1،15
10
INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING (2017) 1،20
11
COMPUTERS (2016) ،
12
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2015) ،
13
TRANSPORT IN POROUS MEDIA (2015) 613،626
14
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (2013) 1797،1811
15 شیمی و مهندسی شیمی ایران (1390) 9،24