زهرا رئوفی

خانه /زهرا رئوفی
نام و نام خانوادگی زهرا رئوفی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Razavi International Journal of Medicine 11(2): e1232 (2023) 1-6