محسن عباسی

خانه /محسن عباسی
محسن عباسي
نام و نام خانوادگی محسن عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه خلیج فارس
(1402)
2 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
3 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
4 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
5 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
6 دانشگاه خلیج فارس
(1398)
7 دانشگاه خلیج فارس
(1398)
8 دانشگاه خلیج فارس
(1397)
9 دانشگاه خلیج فارس
(1396)