محسن عباسی

خانه /محسن عباسی
محسن عباسي
نام و نام خانوادگی محسن عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی - ایران، ساری - 03 خرداد 1402
2 اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب - ایران، بیرجند - 02 و 03 اسفند 1401
3 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
4 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
5
اولین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی - ایران، کرمان - 14 بهمن 1400
6
اولین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی - ایران، کرمان - 14 بهمن 1400
7
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
8 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی - 04 خرداد 1396
9 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی - 04 خرداد 1396
10 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 02 خرداد 1396
11 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 02 خرداد 1396
12 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 02 خرداد 1396
13 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران - 24 آذر 1395
14 همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد - 13 خرداد 1395
15 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
16 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)-انرژی ومحیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
17 سومین همایش بین المللی ملی نفت گاز و پتروشیمی - 23 آذر 1394
18 سومین همایش بین المللی ملی نفت گاز و پتروشیمی - 23 آذر 1394
19 دوازدهمی همایش بین المللی دانش و تکنولوژی غشا - 12 آبان 1394
20
...
... - November 02 2015
21 اولین کنفراس دو سالانه نفت گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1394